- NEWS -

ภาพข่าวทั่วไปภาพข่าววีดีโอ

ออกบูธงานตลาดนัดวิถีวิทย์ 9-29 มกราคม 2560

ผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการพัฒนารวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คลัสเตอร์ OTOP กลุ่มอุตสาหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เข้าเยี่ยมชมโรงสาวไหมทอง นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

เครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน บุรีรัมย์

คณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตคุณภาพ จังหวัดราชบุรี

ประชุมเครือข่ายไหมนครชัยบุรินทร์

ออกรายการ ธุรกิจติดดาว ออกอากาศทาง ททบ 5

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าจากจังหวัดหนองคาย

เจ้าหน้าที่จาก Bedo เข้าตรวจเยี่ยม

ลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งเสริม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจร

คณะผู้แทนจาก สวทช. Bedo Nanotech เข้าเยี่ยมชมโรงงานสาวไหม

ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำ คณะเกษตรศาสตร์

ออกรายการธุรกิจติดดาว ออกอากาศทาง ททบ 5

เครือข่ายแกนนำทอผ้าจากจังหวัดชัยภูมิ เข้าเยี่ยมโรงงานสาวเส้นและฟอกเส้นไหม

คณะผู้อำนวยการสำนักงานทดสอบ มาตรฐานสิ่งทอ เข้าเยี่ยมโรงงาน

คณะจาภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทลัยขอนแก่น

ผู้ตรวจรับรองตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาปริญญาโทจากประเทศฟิลิปปินส์

คณะผู้ดูแลจาก อุตสหกรรมไหมจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมโรงงานสาวและฟอกย้อมสีเส้นไหม

ผู้ดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

คณะผู้ให้คำปรึกษาจาก มหาวิทยลัยเกษมบัณฑิต